TIÊU CHÍ SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Danh hiệu SINH VIÊN 5 TỐT, là một danh hiệu cao quý dành cho sinh viên trong những năm học đại học, để đạt được danh hiệu này, mỗi sinh viên phải phấn đấu và rèn luyện với 5 tiêu chí như là hình mẫu, định hướng để các bạn sinh viên cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân:

Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt

 

  

 

Post Author: LTQM