Thông báo tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2/2017

Căn cứ kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 28/4/2017 của BTV Đoàn trường về việc phát triển, kết nạp Đoàn viên mới năm 2017.

Đoàn trường thực hiện đợt kết nạp đoàn viên mới Tháng 5/2017 nhân kỷ niệm 127 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để cung cấp rõ hơn về đợt kết nạp Đoàn viên mới, Đoàn trường thông báo đến sinh viên trường những nội dung sau:

1. Đối tượng

– Thanh niên chưa kết nạp Đoàn có đủ tiêu chuẩn có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (GPA trên 60)

– Đoàn viên đã bị mất hồ sơ Đoàn vụ nhưng không có minh chứng đã sinh hoạt Đoàn

– Đoàn viên đã được kết nạp Đoàn nhưng không sinh hoạt Đoàn tại Đoàn trường Đại học Quốc Tế hơn 6 tháng

2. Cách đăng ký, thời gian đăng ký

– Sinh viên thuộc đối tượng được Kết nạp Đoàn đăng ký về cho Đoàn Khoa/ Đoàn Bộ môn mình đang theo học. Hạn chót đăng ký đăng ký: 10h00 sáng ngày 12/5/2017.

– Đoàn các Khoa/Bộ môn dựa trên đăng ký của Sinh viên thuộc Đối tượng Kết nạp Đoàn viên mới, tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về Ban Tổ chức Đoàn trường tại email: bantochuc@iuyouth.edu.vn. 

3. Thời gian học và kết nạp Đoàn viên mới

– Thời gian học cảm tình Đoàn: 13h00 ngày 12/5/2017

– Địa điểm: Thông báo sau

– Thời gian tổ chức kết nạp Đoàn: 11h30 ngày 19/5/2017

– Địa điểm: Thông báo sau.

Thông tin liên lạc các Đoàn Khoa/Bộ môn

STT Đơn vị Email Facebook
1 Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh bayouthunion@iuyouth.edu.vn Đoàn – Hội Khoa Quản Trị Kinh Doanh – ĐHQT
2 Đoàn Khoa Công nghệ sinh học biotech@iuyouth.edu.vn BT Youth Union
3 Đoàn Khoa Điện tử viễn thong eeyouthunion@iuyouth.edu.vn Electrical Engineering Youth Union
4 Đoàn Khoa Công nghệ thông tin ityouthunion@iuyouth.edu.vn CSE Youth Union – Students Union
5 Đoàn BM. Kỹ thuật Y sinh bmeyouthunion@iuyouth.edu.vn BME Youth Union
6 Đoàn BM. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp iseyouthunion@iuyouth.edu.vn ISE Youth Union
7 Đoàn BM. Kỹ thuật xây dựng ceyouthunion@iuyouth.edu.vn CEYU – Deparment Of Civil Engineering
8 Đoàn BM. Toán ứng dụng mayouthunion@iuyouth.edu.vn  
9 Chi Đoàn Vật lý seyouthunion@iuyouth.edu.vn  

 

Post Author: Admin