Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng về đạo đức đạo đức học – mà “bản thân Người là một tấm gương về đạo đức cách mạng”2. Chính vì vậy chúng ta phải học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Read More


[Ứng cử viên trẻ – ĐBQH] Anh Lâm Đình Thắng

Là một trong năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 01 (Quận 1, Quận 3, Quận 4), anh Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố đã thể hiện sự quan tâm rõ nét đến nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên và thế hệ trẻ thông qua chương trình hành động của mình.

Read More