CÂU LẠC BỘ/ĐỘI/NHÓM

Đơn vị trực thuộc: Đoàn trường Đại học Quốc tế
Chức năng:
Email: erd@iuyouth.edu.vn
Chủ nhiệm: Đ/c Phạm Như Hảo
Phó chủ nhiệm: Đ/c Trần Đoàn Phương Vy

Đơn vị trực thuộc: Đoàn trường Đại học Quốc tế
Chức năng:
Email: emc@iuyouth.edu.vn
Chủ nhiệm: Đ/c Tống Chí Thông
Phó chủ nhiệm: Đ/c Trần Đoàn Phương Vy

Đơn vị trực thuộc: Đoàn trường Đại học Quốc tế
Chức năng:
Email: emc@iuyouth.edu.vn
Chủ nhiệm: Đ/c Tống Chí Thông
Phó chủ nhiệm: Đ/c Trần Đoàn Phương Vy